Regulamin karty rabatowej

1. Program Rabatowy GASTROWAWA.pl funkcjonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który upoważnia uczestników do korzystania z przywilejów, oferowanych przez zarządzającego programem, w tym do otrzymania rabatów u PARTNERÓW GASTROWAWA.pl.

2. Właścicielem kart jest wydawca serwisu Gastrowawa.pl zwany dalej GASTROWAWA.pl, wydawca.

3. Każdy uczestnik jest użytkownikiem karty, zwany dalej użytkownikiem, posiadaczem karty.

4. Warunkiem otrzymania rabatu jest okazanie w placówce objętej programem Karty Rabatowej GASTROWAWA.pl.

5. Aby rabat został uznany przez PARTNERA, należy okazać kartę przed poproszeniem o rachunek do zapłaty.

6. Karta może być używana wyłącznie przez jej użytkownika którego podpis widnieje na jej tyle.

7. PARTNER może zażądać od uczestnika dokumentu tożsamości, w celu sprawdzenia, czy dana osoba posługuję siękartą rabatową

8. Karta jest ważna włącznie do ostatniego dnia miesiąca, który jest na niej widoczny. Kartę można używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

9. Informacje o aktualnych partnerach honorujących karty rabatowe GASTROWAWA.pl, oraz o wysokości rabatów jest dostępna na stronie www.gastrowawa.pl w specjalnej zakładce.

10. Rabaty karty GASTROWAWA.pl, nie sumuje się z innymi rabatami dostępnymi w lokalu.

11. Kwota rabatu udzielona przez PARTNERA nie może być zamienna na gotówkę.

12. Karta Uczestnika nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową.

13. Uczestnik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe wydawcy, w związku ze swoim uczestnictwem w Programie Rabatowym GASTROWAWA.pl.

14. Uczestnik udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłości przez GASTROWAWA.pl w celach marketingowych. Zgoda, o której mowa zostanie udzielona poprzez złożenie zamówienia karty do Programu.

15. Do Programu Rabatowego może przystąpić jedynie osoba fizyczna powyżej 18-tego roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ewentualnie osoba małoletnia, która uzyskała zgodę rodziców/opiekunów.

16. W przypadku jeśli zamówienie składane jest przez osobę małoletnią, oświadcza ona, że uzyskała zgodę rodziców/opiekunów.

17. Przystąpienie do Programu Rabatowego następuje w chwili złożenia zamówienia oraz uiszczenia zapłaty za wydanie karty.

18. W Programie Rabatowy funkcjonuje jeden rodzaj kart: BIAŁA Karta GASTROWAWA.pl, karta upoważniają uczestników do korzystania z rabatów przez okres 12 m-sc od daty wydania karty. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wydanie, oraz personalizacje karty wciągu 7 dni, od jej zamówienia.

19. Aktualny koszt wydania kart jest dostępna na www.gastrowawa.pl

20. Realizacja zamówienia karty następuje dopiero w momencie zaksięgowania płatności od zamawiającego, od tego dnia GASTROWAWA.pl ma 21 dni roboczych na wyprodukowanie, oraz na dostarczenie karty do uczestnika. GASTROWAWA.pl.

21. Karta Rabatowa GASTROWAWA.pl, dostarczona w wskazane miejsce przez zamawiającego, bądź dostarczona do lokalu który umożliwia odbiór osobisty

22. W przypadku nieodebrania przesyłki listowej poleconej z kartą przez uczestnika, karta nie będzie ponownie przesłana, dopóki uczestnik nie skontaktuje się z GASTROWAWA.pl i nie wyjaśni zaistniałej sytuacji.

23. Tylko właściwie wypełniony Formularz zamówienia kart rabatowej zawierający zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez GASTROWAWA.pl.

24. GASTROWAWA.pl zastrzega sobie odrzucenie zamówienia karty rabatowej wciągu 21 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia, bez podania przyczyny. W przypadku, odrzucenia zamówienia, wszystkie nośniki zawierające dane osobowe tej osoby są automatycznie niszczone.

25. Karta Uczestnika ani uprawnienia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w programie nie są zbywalne, nie mogą zostać przekazane ani odsprzedane osobą trzecim również nie podlega dziedziczeniu i pozostaje własnością GASTROWAWA.pl.

26. Zarządzający programie może wykluczyć Uczestnika bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec GASTROWAWA.pl lub któregokolwiek z PARTNERÓW. Zarządzający nie ma obowiązku informować o wykluczeniu Uczestnika z Programu Rabatowego GASTROWAWA.pl. Wykluczenie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

27. W przypadku niezaakceptowania przez PARTNERA, Karty Rabatowej Gastrowawa.pl, uczestnik jest zobowiązany o zawiadomieniu GASTROWAWA.pl, o zaistniałej sytuacji.

28. Prawo Uczestnika do udziału w Programie Rabatowym wygasa w przypadku jego śmierci.

29. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Rabatowego GASTROWAWA.pl jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie www.gastrowawa.pl

30. GASTROWAWA.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z tytułu używania karty przez Użytkownika.

31. Uczestnik może zrezygnować z uczestniczenia w programie, lecz w takim wypadku nie zostaną mu zwrócone poniesione koszta.

32. GASTROWAWA.pl jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, GASTROWAWA.pl każdorazowo zawiadomi Uczestnika o zmianach wprowadzanych do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.gastrowawa.pl

33. Złożenie zamówienia, posługiwanie się Kartą Rabatową GASTROWAWA.pl, jest jednoznaczne z rozumieniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

Polecane
Jak to działa?
Pytania i odpowiedzi
Zamów kartę
(22) 535 31 99 lub (22) 535 32 99 wew. 3
(pon.-pt.: 10:oo - 20:oo)